Matemàtiques 3r

Primer trimestre
 • Descompon nombres de fins a 4 xifres
 • Escriu nombres ordinals.
 • Calcula sumes sense portar-ne i portant-ne de fins a tres sumands
 • Resol problemes de suma i de resta.
 • Identifica els termes d'una resta.
 • Calcula restes sense portar-ne i portant-ne amb nombres de fins a 4 xifres.
 • Identifica els termes d'una multiplicació.
 • Estableix equivalències entre diferents unitats de longitud.
 • Identifica tipus de rectes.
 • Calcula el triple i la meitat d'un nombre
 • Llegeix les hores en rellotges digitals i analògics.
 • Resol problemes amb unitats de temps.

Segon trimestre
 • Compara nombres de fins a 5 xifres.
 • Determina el valor posicional de les xifres d'un nombre.
 • Aproxima nombres a les desenes, centenes i milers.
 • Estima sumes.
 • Identifica tipus d' angles.
 • Calcula multiplicacions per un dígit sense portar-ne i portant-ne.
 • Resol problemes de multiplicar.
 • Estima productes.
 • Calcula la meitat, un terç i un quart d'un nombre.
 • Resol problemes de dues operacions.
 • Estableix equivalències entre quilogram i gram.
 • Estableix equivalències entre euros i cèntims d'euro.
 • Identifica polígons.
 • Calcula l'àrea i el perímetre d'un polígon.

Tercer trimestre
 • Identifica els nombres romans.
 • Calcula divisions.
 • Identifica els termes d'una divisió.
 • Resol problemes de divisions.
 • Estableix equivalències entre litre, mig litre i quart de litre i resol problemes.
 • Reconeix els elements d'una circumferència.
 • Identifica prismes i piràmides i reconeix els seus elements.
 • Identifica cossos rodons i reconeix els seus elements.
        I a més
 • Llegeix amb velocitat i entonació adequades a la seva edat.
 • Progressa en el procés d'escriptura per assegurar-ne la correcció.
   
   

   Si al finalitzar el curs sou capaços i capaces d'aplicar a la vida de cada dia tot això voldrà dir que els nostres alumnes, fills i filles, nenes i nenes...  SOU COMPETENTS.


  Mi lista de blogs