Llengua 3r

Primer trimestre
 • Separa les síl.labes de les paraules, localitza la tònica i les classifica en agudes, planes o esdrúixoles.
 • Ordena alfabèticament mots o reconeix l'ordre.
 • Defineix les oracions i les classifica segons el tipus.
 • Identifica la funció de cadascun dels signes de puntuació.
 • Reconeix el nombre, la persona i el temps dels verbs.
 • Identifica la definició d'un tipus de text a partir d'una definició, característica o de la funció d'alguna de les seves parts.
 • Defineix i localitza paraules polisèmiques i n'explica el significat.
 • Diferencia el sentit real del figurat i localitza frases fetes.

Segon trimestre
 • Identifica els tipus d'accent que pot portat cadascuna de les vocals.
 • Reconeix el so obert o tancat de les vocals e i o.
 • Identifica les posicions de la h en el mot i escriu correctament les paraules que la contenen.
 • Coneix les normes d'ús de x i ix i fa un ús adequat.
 • Reconeix el gènere i el nombre de les paraules.
 • Identifica la concordança entre el subjecte i el predicat.
 • Reconeix els demostratius i possessius.
 • Identifica els trets del còmic, la poesia i l'entrevista.
 • Reconeix sinonímia i antonímia entre mots i expressions.
 • Defineix i utilitza els diccionaris en línia.
 • Relaciona els components dels refranys.

Tercer trimestre.
 • Identifica els contextos de tx i ig i els utlilitza correctament.
 • Fa un ús adequat de ll i l.l.
 • Reconeix els contextos d'ús de c, qu, g i gu i els utilitza adequadament.
 • Reconeix els sons de la erra i les seves grafies.
 • Identifica i fa un ús adequats dels pronoms personals forts.
 • Diferencia els enllaços de les contraccions.
 • Reconeix i fa un bon ús de perquè i per què.
 • Identifica la descripció de persones, la notícia i el text instructiu.
 • Reconeix i defineix la sufixació, la prefixació, la composició i les famílies de paraules.
 I a més

Llegeix amb velocitat i entonació adequada per a la seva edat.
Progressa en la correcció ortogràfica.

  Mi lista de blogs