Llengua 4t

Primer trimestre
 • Reconeix els usos i utilitza correctament els dos punts i el guió.
 • Accentua correctament les paraules i distingeix les agudes, planes i esdrúixoles.
 • Reconeix les modalitats oracionals i els signes de puntuació que les acompanyen.
 • Identifica el nombre, la persona, el temps, la conjugació i la forma simple o composta  d'una forma verbal.
 • Conjuga verbs: temps i formes no personals.
 • Relaciona trets amb les diferents tipologies textuals que s'han treballat.
 • Defineix les onomatopeies i els diccionaris en línia.
 • Diferencia les paraules monosèmiques, polisèmiques i les homònimes.
 • Escriu comparacions.


Segon trimestre

 • Reconeix la finalitat de l'accent diacrític i en fa un ús correcte.
 • Sap les normes d'ús de les grafies c, qu, qü, g, gu, gü i les escriu adequadament.
 • Escriu bé la erra en cada context i distingeix el so.
 • Utilitza adequadament la b i la v en els contextos on apareix aquest so.
 • Identifica els noms comuns i propis i els individuals i col.lectius.
 • Identifica el subjecte i el predicat de l'oració, els seus nuclis i la concordança entre ells.
 • Identifica els tipus de determinants.
 • Diferencia trets propis dels textos que s'han treballat.
 • Caracteritza i reconeix les metàfores, la sinonimia, la polisemia, les famílies lèxiques i la derivació amb prefixos i sufixos.
Tercer trimestre
 • Reconeix la presència de consonants finals mudes i les escriu correctament.
 • Sap les normes d'ús de les grafies g, j, tg, tj i les escriu correctament.
 • Diferencia la essa sorda de la sonora i sap quan es fa servir cadascuna de les grafies.
 • Identifica el gènere i el nombre de l'adjectiu i el distingeix de l'adverbi.
 • Destria els pronoms personals forts i els febles.
 • Relaciona trets amb les diferents tipologies textuals que s'han treballat.
 • Forma augmentatius, diminutius, despectius i mots compostos.
 • Defineix el camp semàntic i treballa la precisió lèxica.
 I a més
Llegeix amb la velocitat i l'entonació adequades per a la seva edat.
Progressa en la correcció ortogràfica.


  Mi lista de blogs