C. Medi 3r

Primer trimestre
Diferencia les funcions vitals i com les fan els éssers vius.
Discrimina les característiques dels animals vertebrats.
Identifica i explica el procés de la metamorfosi dels amfibis.
Discrimina les característiques dels animals invertebrats i els classifica.
Reconeix les peculiaritats dels insectes.

Segon trimestre
Coneix els components d'un ecosistema i els tipus que hi ha.
Completa una cadena alimentària.
Identifica característiques de la Terra, el Sol i la Lluna.
Descriu la importància del Sol per a la vida a la Terra.
Diferencia els moviments de rotació i translació de la Terra.
Explica les característiques d'alguns dels elements del temps atmosfèric.
Explica el cicle de l'aigua.
Reconeix els canvis d'estat de l'aigua.

Tercer trimestre
Conèixer les característiques d'un poble i d'una ciutat.
Sap quina és la funció d'un ajuntament.
Coneix diferents tipus de serveis municipals.
Diferencia tipus d'agricultura, ramaderia i pesca.
Sap quines són les activitats que integren els sectors primari, secundari i terciari.
Diferencia tipus d'indústria.
Sap què és el comerç i quines persones intervenen.
Diferencia mitjans de transports públics i privats.
Explica què son les vies de comunicació.
Coneix com es desplaçaven i vivien les persones fa milers d'anys, fa centenars d'anys i en l'actualitat.
Enumera documents històrics.


Mi lista de blogs